Regulamin świadczenia usług „Trio Conferences” („Regulamin”)

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz klientów Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426321, NIP: 5213633393.
 2. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • a) Organizator – Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426321, NIP: 5213633393.
  • b) Serwis – serwis internetowy Trio Conferences znajdujący się pod adresem www.online.trioconferences.pl, prowadzony przez Organizatora.
  • c) Wydarzenie – świadczone przez Organizatora, poniżej opisane, usługi:
   • Konferencje – spotkanie biznesowe, którego program opiera się na prezentacjach, prelekcjach oraz dyskusjach uczestników. Gromadzi większą  liczbę prelegentów i uczestników, zwykle odbywa się w formie stacjonarnej, dopuszczalną formą jest również konferencja online lub formuła hybrydowa
   • Spotkanie praktyków – spotkanie biznesowe, którego program opiera się głównie na analizie case studies i wymianie praktycznej wiedzy. Gromadzi mniejszą niż konferencja liczbę uczestników i prelegentów, może czasem przybierać formę konferencji. Dopuszczalna formy realizacji to: wydarzenie stacjonarne, online lub hybrydowe. Mogą to być również pojedyncze webinaria.
   • Warsztaty – rodzaj szkolenia prowadzonego zazwyczaj przez jednego lub kilku trenerów. Program opiera się o wprowadzenie niezbędnej teorii,  analizę case studies, często praktyczne ćwiczenia. Formuła spotkania może być zrealizowania w wersji stacjonarnej, online lub hybrydowej.
   • Szkolenia – forma kształcenia realizowana przez jednego lub kilku trenerów w postaci zamkniętej (wew. na zlecenie konkretnej firmy i dla jej pracowników) lub wersji z naborem otwartym. Formuła realizacji: stacjonarnie, online lub hybrydowo.
   • Nagrania –  zdigitalizowana wersja prezentacji, nagrań z webinarów, szkoleń, konferencji lub spotkań praktyków.. Dostęp do nich uczestnik otrzymuje za pośrednictwem platformy. W zależności od projektu, okres udostępnienia jest podany każdorazowo przy zakupie materiałów.
   • Spółka może oferować również inne produkty i usługi, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta
  • d) Uczestnik – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną, która zawarła z Organizatorem Umowę za pośrednictwem Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie lub została zarejestrowana przez Zgłaszającego celem wzięcia udziału w Wydarzeniu.
  • e) Zgłaszający – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną, która zawarła z Organizatorem Umowę za pośrednictwem Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie oraz dokonała Rejestracji Uczestnika na Wydarzenie.
  • f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • g) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu.
  • h) Strony – Uczestnik/Zgłaszający i Organizator.
  • i) Umowa – umowa uczestnictwa w Wydarzeniu zawarta odpowiednio pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem lub Zgłaszającym a Organizatorem.
  • j) Użytkownik – każdy kto korzysta z Serwisu, w tym Uczestnik i Zgłaszający.
  • k) Formularz – formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, wykorzystywany w procesie Rejestracji.
  • l) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do założenia Konta w Serwisie i korzystania z Wydarzeń.
  • m) Konto – utworzone w wyniku Rejestracji indywidualne Konto Uczestnika, za pomocą którego Uczestnik może korzystać z Wydarzeń, z wyjątkiem tych organizowanych stacjonarnie.
  • n) Płatność – czynność dokonywana przez Uczestnika lub Zgłaszającego, polegająca na zapłacie Ceny należnej Organizatorowi z tytułu Umowy.
  • o) Cena – kwota pieniężna należna Organizatorowi z tytułu zawartej między Stronami Umowy.
  • p) RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3.  Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Uczestnik lub Zgłaszający składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę i zawiera Umowę na wybrane Wydarzenie, na warunkach podanych w informacji o tym Wydarzeniu w Serwisie. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz aktualnej wersji jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari. Dodatkowo, w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookies”.
 5. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
 6. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Organizatora.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.
 8. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

§ 2 Uczestnictwo i informacje o Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest:
  • zgłoszenie uczestnictwa przez Uczestnika lub Zgłaszającego poprzez wypełnienie i przesłanie Organizatorowi Formularza dostępnego w Serwisie;
  • potwierdzenie Rejestracji Konta;
  • dokonanie Płatności.
 2. Zawarcie Umowy uczestnictwa w Wydarzeniu następuje od chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Uczestnika lub Zgłaszającego Organizatorowi, przy użyciu jednego z niżej wymienionych sposobów:
 3. Uczestnik oraz Zgłaszający zobowiązani są do podania prawdziwych i kompletnych danych podczas procesu Rejestracji, a także do niezwłocznego informowania Organizatora o zmianach danych teleadresowych niezbędnych do wystawiania faktur i ich doręczeń oraz zmianach adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości elektronicznych wysyłanych na nieaktualne dane kontaktowe.
 4. Wypełniając Formularz i przesyłając go do Organizatora Uczestnik oraz Zgłaszający oświadcza, że:
  • podane w Formularzu dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym;
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte.
 5. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Uczestnika czy Zgłaszającego nie są prawdziwe lub kompletne, Organizator ma prawo usunąć Konto, uniemożliwiając tym samym zablokować dostęp do Wydarzenia i wypowiedzieć tym samym Umowę. Przed wypowiedzeniem Umowy Organizator wezwie Uczestnika lub Zgłaszającego do poprawienia lub uzupełnienia danych, wysyłając stosowne wezwanie na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji i wyznaczając termin na dokonanie tych czynności nie krótszy niż dwa dni.
 6. Po przekazaniu Organizatorowi wypełnionego Formularza w Serwisie zostaje automatycznie założone Uczestnikowi Konto, w oparciu o podane w Formularzu przez niego lub Zgłaszającego dane.
 7. Uczestnik otrzymuje, na wskazany przez siebie lub Zgłaszającego w Formularzu adres e-mail, wiadomość potwierdzającą dokonanie Rejestracji na Wydarzenie z prośbą o dokonanie pierwszego logowania na Koncie.
 8. Dokonanie logowania na Koncie przez Uczestnika jest niezbędne celem wzięcia udziału w Wydarzeniach, z wyjątkiem tych organizowanych stacjonarnie.
 9. Dostęp do Wydarzeń możliwy jest za pośrednictwem Konta Uczestnika po dokonaniu prawidłowej Rejestracji oraz Płatności.
 10. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Wydarzenia. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może zablokować Uczestnikowi dostęp do Wydarzenia.
 11. Pytania zadawane podczas trwania Wydarzenia mogą być upubliczniane przez Organizatora w Serwisie, w celach edukacyjnych oraz informacyjnych w sposób, który całkowicie uniemożliwi identyfikację Uczestników, którzy je zadali.
 12.  Podczas niektórych Wydarzeń Uczestnicy mogą mieć kontakt wizualny z innymi Uczestnikami, mogą wymieniać się informacjami i prowadzić dyskusję.
 13. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Wydarzeniu w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 14. Organizator może wprowadzić zmiany w programie Wydarzeń, zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry z ważnych powodów o czym poinformuje Uczestników i Zgłaszających, co nie będzie powodowało zmiany ani naruszenia Umowy zawartej pomiędzy Stronami.
 15. Z chwilą zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z treści prezentowanych podczas Wydarzeń, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu takich treści oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
 16. Zgłaszający zobowiązuje się poinformować zgłaszanych przez siebie do udziału w Wydarzeniu Uczestników o obowiązku zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzegania.
 17. Organizator przesyłając, zgłoszonym przez Zgłaszającego Uczestnikom, wiadomość mailową o której mowa w ust. 4 powyżej, dołączy do jej treści Regulaminu celem zapoznania się z nim.

§ 3 Płatności

 1. Wszystkie Ceny stanowiące opłaty za udział w Wydarzeniu wyrażone zostały w złotych polskich,  zawierają podatek VAT oraz obejmują prelekcje, a w przypadku wydarzeń stacjonarnych: materiały, lunch oraz przerwy kawowe.  Zamieszczone są w Serwisie w zakładce „zgłoś udział”.
 2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zawierający z Organizatorem Umowę.
 3. Uczestnik lub Zgłaszający będący stroną zawartej z Organizatorem umowy zobowiązany jest do zapłaty Ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie później niż w dniu Wydarzenia, przy wykorzystaniu jednego z poniżej wymienionych sposobów:
  • Przelew tradycyjny
   • i) Przy wyborze tej metody, płatności należy dokonać na konto Organizatora prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. o numerze: 63 1050 1025 1000 0023 6361 0177, wpisując tytule przelewu tytuł Wydarzenia oraz imię i nazwisko Uczestnika;
   • ii) Po otrzymaniu zgłoszenia i wyborze płatności metodą przelewu tradycyjnego, Uczestnik otrzyma fakturę pro forma, na podstawie której dokona przelewu.
  • Przelew internetowy
   • i) Wybierając płatność przelewem internetowym odpowiednio Uczestnik lub Zgłaszający zostaje przekierowany (po kliknięciu linka wysłanego mailem na adres wskazany
    w Formularzu lub korzystając z platform umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych – PayU) do strony logowania banku, w którym posiada rachunek bankowy, gdzie koniecznym jest zalogowanie się do swojego konta bankowego;
   • ii) Po zalogowaniu się, Uczestnik lub Zgłaszający zostanie przekierowany do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad banku, bankowy przelew elektroniczny z płatnością za udział w wybranym Wydarzeniu zostanie zlecony przez Uczestnika lub Zgłaszającego;
   • iii) Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za udział w wybranym Wydarzeniu, bank blokuje środki pieniężne na rachunku bankowym Uczestnika lub Zgłaszającego, stanowiące pełną wpłatę za udział w wybranym Wydarzeniu. Czynność ta jest niezależna od Organizatora;
   • iv) W przypadku braku możliwości zablokowania przez bank Uczestnika lub Zgłaszającego środków pieniężnych na koncie bankowym, Uczestnik lub Zgłaszający zostanie o tym poinformowany i poproszony o uregulowanie należności w inny sposób.
  • Karta kredytowa
   • i) Po dokonaniu autoryzacji płatności Uczestnika lub Zgłaszającego za udział w wybranym Wydarzeniu, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne na rachunku bankowym w banku Uczestnika lub Zgłaszającego, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowane Wydarzenia. Czynność ta jest niezależna od Organizatora.
   • ii) W przypadku braku możliwości zablokowania środków pieniężnych na koncie bankowym Uczestnika lub Zgłaszającego, zostanie o tym poinformowany i poproszony o uregulowane należności w inny sposób.
 4. Uczestnik lub Zgłaszający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik lub Zgłaszający zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@trioconferences.pl lub rejestracja@trioconferences.pl.
 5. Uczestnik lub Zgłaszający ma możliwość otrzymania faktury w formie tradycyjnej. W tym celu powinien zgłosić Organizatorowi żądanie w tym przedmiocie, kierując wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@trioconferences.pl.
 6. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu, w przypadku braku dokonania Płatności.
 7. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w Wydarzeniu, Uczestnik lub Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z Umowy.
 8. Brak wpłaty za udział w Wydarzeniu nie jest równoznaczny z rezygnacją.
 9. Zgłaszający może, w miejsce zgłoszonej do uczestnictwa w Wydarzeniu osoby, zgłosić inną osobę, po uprzednim przesłaniu Organizatorowi stosownej wiadomości w tym zakresie na adres e-mail kontakt@trioconferences.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 10. Organizator wystawi fakturę VAT po dokonaniu Płatności.
 11. Każdy Uczestnik Wydarzenia otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Wydarzeniu.

§ 4 Odstąpienie od Umowy

 1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Uczestników – Konsumentów uregulowane są w § 5 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Uczestników – Konsumentów, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu.
 3. Rezygnacja Uczestnika z udziału powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 4. W przypadku rezygnacji, będącego Stroną Umowy, Uczestnika z udziału w Wydarzeniu:
  • a) w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Uczestnik obciążony zostanie opłatą administracyjną w wysokości 200 zł +23% VAT;
  • b) na mniej niż 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z zawartej Umowy.
 5. W przypadku rezygnacji, będącego Stroną Umowy, Zgłaszającego z udziału w Wydarzeniu:
  • a) w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Zgłaszający obciążony zostanie opłatą administracyjną w wysokości 200 zł +23% VAT osobno za każdego zgłoszonego Uczestnika;
  • b) na mniej niż 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z zawartej Umowy.
 6. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania rezygnacji, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 powyżej, zwróci odpowiednio Uczestnikowi Lub Zgłaszającemu właściwą kwotę pieniężną.
 7. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył odpowiednio Uczestnik lub Zgłaszający, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu.
 8. Brak dokonania Płatności oraz nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Uczestnik lub Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z zawartej Umowy.
 9. Organizator ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Użytkownikiem, w sposób wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Wydarzenia, jeśli na Wydarzenie nie zapisze się wystarczająca liczba Uczestników. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestników i Zgłaszających na adres e-mail podany w Formularzu.

§ 5 Odstąpienie od Umowy – Konsumenci

 1. Uczestnikowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Konsumentowi bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy świadczenie usługi płatnej zostało rozpoczęte przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy lub gdy usługa została w pełni wykonana przed upływem tego terminu.
 4. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa oświadczenie, że odstępuje od Umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument kieruje w formie elektronicznej, na adres Organizatora: kontakt@trioconferences.pl. lub pisemnie,  na adres korespondencyjny: Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 9.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Organizator informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  • a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 4 Regulaminu.
 9. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zwróci Uczestnikowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 10. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik – Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług („Reklamacja”) należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 9, elektronicznie na adres e-mail Organizatora kontakt@trioconferences.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu, którego dotyczy, oraz wskazywać zakres żądania Użytkownika. Reklamacja powinna zostać opatrzona podpisem składającej ją osoby oraz wskazywać dane kontaktowe, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  W przypadku podania w reklamacji danych lub informacji wymagających uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie tych informacji we wskazanym zakresie.
 3. W celu umożliwienia Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji, reklamacja winna być złożona niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia będącego przyczyną jej złożenia. Reklamacje złożone po upływie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do ich złożenia nie będą rozpatrywane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w trybie właściwym do udzielenia odpowiedzi na reklamację, określonym w ust. 4 poniżej.
 4. Organizator rozpatruje złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator udziela odpowiedzi na złożoną reklamację elektronicznie, kierując odpowiedź na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku, gdy Organizator nie uzna reklamacji Użytkownika, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Użytkownik może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 6. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Użytkownik niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 7. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 6 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 8. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej, jak również nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
 9. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 10. Użytkownik, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacjakonsumentów.org.pl.
 11. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, Konsument może także złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

§ 7 Zasady ochrony danych osobowych 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą Serwisu jest Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 9. Jako Administrator przetwarzamy dane Zgłaszających oraz Uczestników, udostępnione za pomocą Formularza, a także innych Użytkowników Serwisu.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

2. Z Administratorem można skontaktować się na adres podany w ust. 1, za pomocą formularza kontaktowego w zakładce kontakt dostępnego w Serwisie, mailowo pod adresem: kontakt@trioconferences.pl lub telefonicznie: +48 (22)2545100

RAMY PRAWNE

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

4. Do świadczenia naszych Usług niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nabywającego usługi – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień złożonych przez Uczestnika lub Zgłaszającego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1b RODO.

5. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do wykonania usług i wynikających z nich obowiązków prawnych, jak np. wystawianie faktur, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

6. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7. W przypadku udzielenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody marketingowej określonej w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą telemarketingu lub kampanii e-mailingowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. f RODO.

8. W przypadku udzielenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody, dane osobowe zostaną udostępnione wskazanym podmiotom w celu prowadzenia działań marketingowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. a RODO.

9. Przetwarzamy dane Użytkowników formularza kontaktowego w celu prowadzenia i obsługi korespondencji – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1f RODO.

10. Przetwarzamy dane Użytkowników Serwisu w celu administrowania, zabezpieczania i dostosowywania strony internetowej do potrzeb i ustawień jej użytkownika, a także prowadzenia analiz statystycznych i marketingowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1f RODO, a także zgoda użytkownika na przetwarzanie danych za pomocą plików cookies.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

11. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług, a po tym terminie – dla celów rozliczeń, okres wynikający z przepisów dot. rachunkowości, a także okres potencjalnego dochodzenia roszczeń związanych z Umową.

12. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingowym będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody marketingowych, wniesienia sprzeciwu lub realizacji interesu Administratora.

13. Dane osobowe przetwarzane w celu udostępnienia innym podmiotom będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

14. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub realizacji interesu Administratora.

15. Po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu dane nie będą przetwarzane w innych celach.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

16. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

17. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie profilowania.

18. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

19. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy, czy odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Uczestnik i Zgłaszający przyjmują do wiadomości, iż brak podania danych uniemożliwia dokonania Rejestracji i świadczenia usług. Podanie danych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne w zakresie określonym ustawieniami przeglądarki.W tytule przelewu należy zamieścić tytuł Wydarzenia i nazwę / nazwisko Uczestnika.

ODBIORCY

20. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora;
 • dostawcy usług IT i wsparcia technicznego, w tym narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM), usług telekomunikacyjnych i pocztowych, archiwizacji i niszczenia dokumentów księgowych, prawnych, analitycznych i marketingowych w zakresie koniecznym do realizacji naszych celów;
 • w zakresie określonym wyrażoną zgodą: partnerzy biznesowi Administratora, których lista znajduje się na stronie Wydarzenia w zakładce Partnerzy.

21. Organizator może udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości – na żądanie tych organów.

PRAWA OSÓB

22. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych lub niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora (w zakresie przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz b RODO);
 • żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, stały się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w innych wypadkach wskazanych w przepisach prawa;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celu udostępnienia danych innemu administratorowi oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach.

23. Żądanie takie należy zgłosić w formie e-mailowej na adres Administratora: kontakt@trioconferences.pl.

24. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

ZGODA MARKETINGOWA

25. Użytkownik może wyrazić zgodę na używanie jego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych. Osoba wyrażająca zgodę ma prawo ją cofnąć w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

COOKIES

26. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator w ramach działania strony pozyskuje dane Użytkowników, takie jak adresy IP, loginy, adres e-mail oraz inne (w tym m.in. korzystając
z Plików cookies), w celu usprawnienia Serwisu. O fakcie używania plików, o których mowa
w niniejszym ustępie, Organizator informuje na stronie internetowej. Użytkownik może w każdym czasie dezaktywować ww. pliki z pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie możliwości pozyskiwania tych danych (np. poprzez dezaktywację Plików cookies) może powodować niemożliwość korzystania z funkcji Strony oraz dostępnych w nich usług.

ŹRÓDŁO I ZAKRES DANYCH

27. Organizator gromadzi i przetwarza informacje, które dostarczane są w trakcie rejestracji, zapisu do newslettera, zgłaszania usług na żądanie, kontaktów z obsługą klienta. Informacje te mogą obejmować: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, sposób płatności, zamówione usługi, specyfikację wysyłkową, dane o lokalizacji Uzytkownika, identyfikator internetowy.

PŁATNOŚCI

28. Organizator nie pozyskuje i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych lub innych środków płatności. Wszelkie płatności dokonywane są za pośrednictwem serwisów lub stron osób trzecich – dostawców systemów płatności elektronicznych, wskazanych w toku realizacji zgłoszenia. Uczestnik i Zgłaszający powinien zapoznać się z regulaminem i/lub polityką prywatności tych podmiotów przed skorzystaniem z ich usług.

DANE STATYSTYCZNE

29. Organizator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Organizatorem podmiotom
i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących użytkowników strony internetowej. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych
 i nie zawierają danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Regulamin wraz z jego integralnymi załącznikami dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: www.online.trioconferences.pl w formie umożliwiającej ich  pobranie oraz wydruk.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku:
  • a) zmiany zakresu, sposobu i/ lub rodzaju świadczonych Usług,
  • b) wprowadzenia do oferty nowych usług,
  • c) zmiany funkcjonalności Serwisu,
  • d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • e) zmian organizacyjnych po stronie Organizatora (tj. zmiana formy prawnej działalności Organizatora),
  • f) w celu usprawnienia działania Serwisu.
 5. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie.
 6. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników i Zgłaszających przesyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w Formularzu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie.
 7. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres  poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Organizatora, określone w ust. 9 poniżej, oświadczenie o braku akceptacji jego nowego brzmienia. Organizator z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Wszelka korespondencja, której adresatem jest Organizator, powinna być kierowana na adres Organizatora: Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą
  w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 9 lub adres poczty elektronicznej: kontakt@trioconferences.pl.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

Opublikowano 28 września 2020r.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniu, które zgłoszone zostały do udziału w szkoleniu przez Zgłaszającego

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych, dalej: „RODO”), informujemy że:  

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426321,
  NIP: 521-363-33-93, dalej: „Trio Conferences”.
 2. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie na podany powyżej adres siedziby lub pod adresem e-mail: kontakt@trioconferences.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Trio Conferences w celu:
 4. zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy o świadczenie usług w związku z którą dane zostały pozyskane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, polegającą na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia;
 5. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6
  ust. 1 lit c) RODO,
 6. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, do których zalicza się windykację należności, ustalenie, dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych oraz na drodze polubownej, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
 7. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe.
 8. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa pracodawcy.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy zawartej z pracodawcą, wypełniania przez administratora obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
 10. Przysługuje Państwu prawo:
 11. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 12. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 13. przenoszenia danych do innego administratora,
 14. wniesienia sprzeciwu,
 15. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 16. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 17. W oparciu o Państwa dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ostatnia aktualizacja 28.04.2020

Wzór odstąpienia od umowy w przypadku zgłoszenia dokonanego przez Konsumenta