Szkolenie live

Prawo w sektorze energetycznym po nowelizacji – 30 czerwca

Formuła online

Kluczowe zmiany otoczenia regulacyjnego Energetyki. Analiza przepisów, biznesowych skutków ich wprowadzenia i oddziaływanie na poszczególne obszary działalności przedsiębiorstw energetycznych

2021 to rok, w którym w życie wejdzie kilka istotnych dla branży elektroenergetycznej zmian prawnych. Nowelizacja przyjęta 20 maja br przewiduje, m.in. stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). Przewidziano również zapisanie harmonogramu montażu tzw. inteligentnych liczników. Nowelizacja tworzy podstawę prawną dla magazynów energii elektrycznej a także funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych.

Eksperci z kancelarii Bird & Bird skupią się na omówieniu następujących obszarów zagadnień:

 • Najnowsze zmiany otoczenia regulacyjnego energetyki: nowelizacja Prawa energetycznego, projektowane nowelizacje ustawy o OZE i ustawy o rynku mocy, nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej
 • Konsument na rynku energii elektrycznej – nowy status i poziom ochrony
 • Zamknięte Systemy Dystrybucyjne – I dlaczego jest to temat ważny także z perspektywy największych dystrybutorów energii
 • Pakiet zimowy i samorządność energetyczna – kierunki rozwoju mikrosieci, systemów zamkniętych, klastrów i spółdzielni energetycznych – jak podejść do nich w sposób strategicznie uzasadniony?
 • Magazyny energii – nowe rozwiązania
 • Centralny System Informacji Rynku Energii i zmiany w zakresie opomiarowania. Kalendarium obowiązków dostosowawczych

W trakcie spotkania przewidziano czas na sesje pytań i odpowiedzi tak, aby każdy z uczestników mógł otrzymać wyjaśnienie wątpliwości.

Dla kogo:

 1. Przedstawicieli branży energetycznej, w tym: wytwórców, spółki przesyłu i obrotu, OZE
 2. Przemysłowych odbiorców energii
 3. Głównych energetyków
 4. Audytorów energetycznych, weryfikatorów
 5. Wszystkich zainteresowanych tematyką zmian w prawie energetycznym

PARTNER MERYTORYCZNY

Korzyści dla uczestnika:

hook, ok, checkUzyskanie konkretnej wiedzy o wprowadzanych zmianach prawnych i ich skutkach

hook, ok, check Wyposażenie uczestników w dodatkową wiedzę, wynikającą z udziału prowadzących w pracach legislacyjnych nad niektórymi z omawianych zmian

hook, ok, check Wskazanie nowych obowiązków, zakresu i terminu ich realizacji


Program spotkania obejmuje 1 dzień szkoleniowy, podczas którego uczestnik pozna kluczowe obszary zmian prawnych oraz konkretne wskazówki w zakresie wprowadzania w życie nowych obowiązków.

PRELEGENCI

Grzegorz Pizoń
Grzegorz Pizoń

Partner w praktyce Energy & Utilities w kancelarii Bird & Bird.
Doradza klientom od 2011 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym otoczeniu regulacyjnym sektora energetycznego, z uwzględnieniem zagadnień publicznoprawnych oraz transakcyjnych. Doradza wiodącym krajowym i międzynarodowym grupom energetycznym, największym przemysłowym odbiorcom energii elektrycznej (w szczególności z branży cementowej, hutniczej, szklarskiej, chemicznej i papierniczej) oraz instytucjom finansowym zaangażowanym w finansowanie projektów energetycznych i przemysłowych. Grzegorz posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa energetycznego, prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem systemu handlu emisjami), prawa pomocy publicznej oraz w projektach z zakresu szeroko pojętego sustainability i społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako doradca regulacyjny brał także udział w procesach legislacyjnych dotyczących zmian Prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i ustawy o rynku mocy, a na poziomie unijny – Dyrektywy ETS oraz Dyrektywy odpadowej. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych i wiodących krajowych kancelariach prawnych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, University of Cambridge, Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz Szkoły Głównej Handlowej. Opracowuje rozprawę doktorską w zakresie prawa Unii Europejskiej.

Katarzyna Siwa
Katarzyna Siwa

Senior Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird.
Jest radcą prawnym z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obsłudze firm z branży energetycznej, w tym jednego z największych koncernów energetycznych w Polsce. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie energetycznym w jego aspekcie materialnym i procesowym, nie wyłączając procedur administracyjnych przed niezależnymi organami regulacyjnymi. Katarzyna posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia prawnego przy realizacji inwestycji elektroenergetycznych o znaczeniu strategicznym. Bierze udział w tworzeniu aktów branżowych o charakterze kształtującym prawa i obowiązki podmiotów energetycznych i telekomunikacyjnych. Z sukcesem brała udział w przeprocedowaniu zagadnień prawnych z obszaru energetycznego budzących wątpliwości w dorobku orzeczniczym. Zajmowała się analizą środowiska prawnego w zakresie obowiązków OSD w kontekście realizacji projektów związanych z elektromobilnością i programem Offshore oraz identyfikacją ryzyk i ich oceną w aspekcie problematyki prawnej związanej z przyłączeniem odbiorców do sieci OSD. Katarzyna ma również bogate doświadczenie w negocjowaniu umów o charakterze kolizyjnym w sektorze energetyki z kluczowymi przedsiębiorcami i instytucjami świadczącymi usługi użyteczności publicznej. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywała będąc częścią zespołów prawnych podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2011 roku jest radcą prawnym.

Łukasz Bondaruk
Łukasz Bondaruk

Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird.
Doradza klientom od 2015 roku. Specjalizuje się w doradztwie prawno-regulacyjnym z obszarów prawa energetycznego, handlu i zaopatrzenia w energię, elektromobilności, technologii CCU oraz prawa pomocy publicznej. Łukasz doradza również podmiotom z sektorów energochłonnych oraz odnawialnych źródeł energii – zarówno od strony wytwórczej, jak i odbiorczej. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z branż cementowych, hutniczych, wydobywczych, przemysłu motoryzacyjnego czy spożywczego. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących zamkniętych systemów dystrybucyjnych, elektromobilności czy czystych technologii węglowych. Reprezentował przedsiębiorców w szeregu postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, doradzając zarówno w aspektach spornych, jak i ubiegając się o liczne koncesje na prowadzenie określonych rodzajów działalności gospodarczej. Jest autorem szeregu analiz, artykułów oraz opracowań problemowych, a także prelegentem licznych szkoleń i wykładów z zakresu prawa energetycznego. Przed dołączeniem do Bird & Bird swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, a obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Akademii Leona Koźmińskiego w odniesieniu do aspektów transgranicznego handlu energią elektryczną.

Joanna Perzyna
Joanna Perzyna

Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird.
Doradza klientom od 2015 r. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ochrony środowiska, a także w procesie inwestycyjnym oraz w prawie nieruchomości, w szczególności w kwestiach związanych z zabezpieczeniem tytułu prawnego pod inwestycje w OZE. Doradza podmiotom z sektora energetycznego oraz przemysłowego w zakresie gospodarowania odpadami, handlu emisjami, realizacji inwestycji w źródła wytwórcze, w tym przy budowie instalacji OZE oraz instalacji typu „waste to Energy”, oraz w kwestiach związanych z CSR, w tym we wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Joanna posiada także doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów w ramach procesu stanowienia prawa, w szczególności w kwestiach związanych z gospodarowaniem odpadami, systemem EU ETS oraz budową źródeł wytwórczych. Ponadto brała udział w licznych badaniach prawnych due diligence oraz doradzała przy transakcjach dotyczących farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w departamencie prawnym jednej z największych firm z sektora energetyki odnawialnej w Europie, w kancelarii powiązanej z firmą należącą do Wielkiej Czwórki oraz w renomowanych polskich kancelariach. Joanna jest absolwentką prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu inwestycji budowlanych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Akademię Spółek organizowaną przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Program:

8:20 Powitanie, wskazówki organizacyjne

I Blok szkoleniowy 8:30 – 10:00

 • Najnowsze zmiany otoczenia regulacyjnego energetyki – ustawa z dnia 20 maja 2021 r. – o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw
 • Zmiany dotyczące rozporządzenia systemowego
 • Projektowane zmiany rozporządzenia taryfowego
 • Zmiany strukturalne rynku energii

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Katarzyna Siwa

10:00-10:15 przerwa

II Blok szkoleniowy 10:15 – 11:15

 • Konsument na rynku energii elektrycznej – nowy status i poziom ochrony
 • Nowe wymogi związane z przejrzystością funkcjonowania i przestrzeganiem zbiorowych interesów konsumentów
 • Współpraca Prezesa URE i Prezesa UOKiK
 • Obsługa procesu reklamacji
 • Uprawnienia Prezesa URE – zakres ingerencji w relacje umowne
 • Praktyczne aspekty związane z kształtowaniem i zawieranie umów z rożnymi grupami odbiorców

Prowadzący: Grzegorz Pizon

11:15 – 11:30 Sesja Q&A

11:30 – 12:00 Przerwa na lunch

III Blok szkoleniowy 12:00 – 13:00

 • Nowe obowiązki związane ze zmianą sprzedawcy energii oraz nowe wymogi co do sposobu realizacji obowiązujących rozwiązań
 • Przegląd kluczowych zmian istotnych z perspektywy realizacji obowiązków publicznoprawnych przez poszczególnych uczestników rynku:
  • Wytwórców
  • Spółek obrotu
  • POBH
  • OSD
 • Nowe rozwiązania związane z procedurą przyłączeniową
 • Uprawnienia Prezesa URE związane z ingerencją w relacje umowne
 • Nowe obowiązki i sankcje – wzrost ryzyka regulacyjnego w poszczególnych obszarach działalności

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Katarzyna Siwa

13:00 – 13:15 Przerwa

IV Blok szkoleniowy 13:15 – 15:00

 • Zamknięte Systemy Dystrybucyjne – I dlaczego jest to temat ważny także z perspektywy największych dystrybutorów energii
  • Doświadczenia z udziału w pracach legislacyjnych, omówienie rozwiązania, okoliczności istotne dla funkcjonowania ZSD, ale niedostrzegalne na pierwszy rzut oka
 • Centralny System Informacji Rynku Energii i zmiany w zakresie opomiarowania. Kalendarium obowiązków dostosowawczych
 • Magazyny energii – nowe rozwiązania
  • Przegląd przepisów prawnych dotyczących magazynowania energii – nowe przepisy Prawa energetycznego, przepisy ustawy o OZE oraz ustawy o rynku mocy
  • Prawne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju i wykorzystania magazynów przez wytwórców energii, dostawców mocy, inwestorów / developerów OZE oraz OSD
  • Wykorzystanie w celu ograniczenia oddziaływania źródeł niesterowalnych na system elektroenergetyczny i konsekwencje w zakresie tzw. ekspertyzy wpływu – perspektywa wnioskującego o przyłączenie oraz OSD
  • Magazyny w taryfach i planach rozwoju

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Łukasz Bondaruk

15:00 – 15:15 Przerwa na kawę

15:15 – 16:30  Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy 1129)

 • Kluczowe zmiany definicji oraz ich następstwa:
  • Hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii
  • Mała instalacja – zmiana progu mocy zainstalowanej
  • Zmiana definicji mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii
 • Podsumowanie zmian dot. prosumentów i energetyki rozproszonej
  • Regulacje dotyczące energetyki prosumenckiej
  • Spółdzielnie energetyczne
  • Powiązane obowiązki operatorów i sprzedawców z urzędu
 • Kluczowe zmiany dotyczące systemów wsparcia
  • Zakres przedłużenia niewymagającego notyfikacji do Komisji Europejskiej (na mocy rozporządzenia w sprawie wyłączeni blokowych „GBER”) – czy w 2021 r. odbędą się dodatkowe aukcje?
  • Zakres przedłużenia okresu aukcyjnego, którego skuteczność zależy od uprzedniej zgody Komisji Europejskiej
  • Ocena szans na przedłużenie z uwzględnieniem dotychczasowej praktyki decyzyjnej Komisji oraz kwestii dojrzałości technologicznej źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych;
  • Następstwa przedłużenia systemu wsparcia z perspektywy rozwoju rynku oraz znaczenia umów typu Corporate PPA
  • Wytworzenie energii elektrycznej przed dniem zamknięcia aukcji a udział w systemie aukcyjnym – zmiana przepisu
  • Zmiany dotyczące korzystania z systemu świadectw pochodzenia
 • Zmiany pozostałych aktów prawnych:
  • Zmiany dotyczące przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Zmiana przepisu ustawy o portach i przystaniach morskich – w zakresie dot. off-shore

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Joanna Perzyna

16:30 Zakończenie spotkania

Zapisz się

Co obejmuje bilet?

Pełen dostęp do transmisji online 30 czerwca 2021 r.

Udział w sesji zadawania pytań – możliwość swobodnego zadania pytań prelegentowi w trakcie trwania prelekcji oraz po jej zakończeniu w sesji Q&A

Bezpośredni kontakt z prelegentem po zakończeniu prezentacji

Nieograniczona wymiana zdań z innymi uczestnikami wydarzenia na czacie publicznym

Pakiet materiałów dodatkowych udostępnionych przez prelegenta

Elektroniczny certyfikat udziału w wydarzeniu.

Masz pytania?

Joanna Jamka

Conference Director
500-161-297

j.jamka@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania