Twój status
Niezapisany
Cena
795
Get Started

Witamy na szkoleniu otwartym

Twój bilet obejmuje:

Pełen dostęp do całodniowej transmisji online 30 czerwca 2021

Udział w sesji zadawania pytań – możliwość swobodnego zadania pytań prelegentowi w trakcie trwania prelekcji oraz po jej zakończeniu w sesji Q&A

Bezpośredni kontakt z prelegentami po zakończeniu prezentacji

Nieograniczona wymiana zdań z innymi uczestnikami wydarzenia na czacie publicznym

Pakiet materiałów dodatkowych udostępnionych przez prelegenta

Elektroniczny certyfikat udziału w wydarzeniu.

Program:

8:20 Powitanie, wskazówki organizacyjne

I Blok szkoleniowy 8:30 – 10:00

 • Najnowsze zmiany otoczenia regulacyjnego energetyki – ustawa z dnia 20 maja 2021 r. – o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw
 • Zmiany dotyczące rozporządzenia systemowego
 • Projektowane zmiany rozporządzenia taryfowego
 • Zmiany strukturalne rynku energii

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Katarzyna Siwa

10:00-10:15 przerwa

II Blok szkoleniowy 10:15 – 11:15

 • Konsument na rynku energii elektrycznej – nowy status i poziom ochrony
 • Nowe wymogi związane z przejrzystością funkcjonowania i przestrzeganiem zbiorowych interesów konsumentów
 • Współpraca Prezesa URE i Prezesa UOKiK
 • Obsługa procesu reklamacji
 • Uprawnienia Prezesa URE – zakres ingerencji w relacje umowne
 • Praktyczne aspekty związane z kształtowaniem i zawieranie umów z rożnymi grupami odbiorców

Prowadzący: Grzegorz Pizon

11:15 – 11:30 Sesja Q&A

11:30 – 12:00 Przerwa na lunch

III Blok szkoleniowy 12:00 – 13:00

 • Nowe obowiązki związane ze zmianą sprzedawcy energii oraz nowe wymogi co do sposobu realizacji obowiązujących rozwiązań
 • Przegląd kluczowych zmian istotnych z perspektywy realizacji obowiązków publicznoprawnych przez poszczególnych uczestników rynku:
  • Wytwórców
  • Spółek obrotu
  • POBH
  • OSD
 • Nowe rozwiązania związane z procedurą przyłączeniową
 • Uprawnienia Prezesa URE związane z ingerencją w relacje umowne
 • Nowe obowiązki i sankcje – wzrost ryzyka regulacyjnego w poszczególnych obszarach działalności

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Katarzyna Siwa

13:00 – 13:15 Przerwa

IV Blok szkoleniowy 13:15 – 15:00

 • Zamknięte Systemy Dystrybucyjne – I dlaczego jest to temat ważny także z perspektywy największych dystrybutorów energii
  • Doświadczenia z udziału w pracach legislacyjnych, omówienie rozwiązania, okoliczności istotne dla funkcjonowania ZSD, ale niedostrzegalne na pierwszy rzut oka
 • Centralny System Informacji Rynku Energii i zmiany w zakresie opomiarowania. Kalendarium obowiązków dostosowawczych
 • Magazyny energii – nowe rozwiązania
  • Przegląd przepisów prawnych dotyczących magazynowania energii – nowe przepisy Prawa energetycznego, przepisy ustawy o OZE oraz ustawy o rynku mocy
  • Prawne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju i wykorzystania magazynów przez wytwórców energii, dostawców mocy, inwestorów / developerów OZE oraz OSD
  • Wykorzystanie w celu ograniczenia oddziaływania źródeł niesterowalnych na system elektroenergetyczny i konsekwencje w zakresie tzw. ekspertyzy wpływu – perspektywa wnioskującego o przyłączenie oraz OSD
  • Magazyny w taryfach i planach rozwoju

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Łukasz Bondaruk

15:00 – 15:15 Przerwa na kawę

15:15 – 16:30  Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy 1129)

 • Kluczowe zmiany definicji oraz ich następstwa:
  • hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii
  • mała instalacja – zmiana progu mocy zainstalowanej
  • zmiana definicji mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii
 • Podsumowanie zmian dot. prosumentów i energetyki rozproszonej
  • regulacje dotyczące energetyki prosumenckiej
  • spółdzielnie energetyczne
  • powiązane obowiązki operatorów i sprzedawców z urzędu
 • Kluczowe zmiany dotyczące systemów wsparcia
  • zakres przedłużenia niewymagającego notyfikacji do Komisji Europejskiej (na mocy rozporządzenia w sprawie wyłączeni blokowych „GBER”) – czy w 2021 r. odbędą się dodatkowe aukcje?
  • zakres przedłużenia okresu aukcyjnego, którego skuteczność zależy od uprzedniej zgody Komisji Europejskiej
  • ocena szans na przedłużenie z uwzględnieniem dotychczasowej praktyki decyzyjnej Komisji oraz kwestii dojrzałości technologicznej źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych;
  • następstwa przedłużenia systemu wsparcia z perspektywy rozwoju rynku oraz znaczenia umów typu Corporate PPA
  • wytworzenie energii elektrycznej przed dniem zamknięcia aukcji a udział w systemie aukcyjnym – zmiana przepisu
  • zmiany dotyczące korzystania z systemu świadectw pochodzenia
 • Zmiany pozostałych aktów prawnych:
  • zmiany dotyczące przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • zmiana przepisu ustawy o portach i przystaniach morskich – w zakresie dot. off-shore

Prowadzący: Grzegorz Pizon, Joanna Perzyna

16:30 Zakończenie spotkania

Życzymy Państwu ciekawego szkolenia!

Masz pytania?

Joanna Jamka

Conference Director
500-161-297

j.jamka@trioconferences.pl