Szkolenie otwarte 28-29 września 2021

Controlling personalny i efektywność ZZL

Formuła online

Głównym celem szkolenia jest przekonanie uczestników, że efektywność zasobów ludzkich w organizacji oraz efektywność działań zespołu personalnego jest możliwa do zmierzenia, sterowania  i rozwijania z wykorzystaniem controllingu personalnego oraz analityki HR (w tym w oparciu o ,,twarde” wskaźniki).

Podczas szkolenia odbywa się nauka, jak przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi można przedstawić w ujęciu ilościowym i jakościowym, analizować i oceniać w 3 obszarach :

 • Stan załogi – w ujęciu liczbowym i kompetencyjnym oraz szerszych cech, mających znaczenie dla efektywności pracy,
 • Zjawiska personalne pozytywne i negatywne – na które w szczególności powinien zwrócić uwagę pracodawca oraz jego zespół personalny, m.in. poziomy rotacji, absencji, produktywności, satysfakcji, zaangażowania,
 • Działania zespołu HR – które przyczyniać się powinny do odpowiedniego kształtowania stanu załogi i kreowania pozytywnych zjawisk personalnych oraz eliminacji tych negatywnych.

Podczas szkolenia uczestnicy poprzez praktyczne ćwiczenia uczą się jak ustalać silne strony i pola do poprawy, a także zwrot z inwestycji w tych 3 obszarach.

Uczestnicy najpierw zapoznają się z metodami, a potem pod okiem trenera ćwiczą ich wykorzystanie, pozyskują też cenne narzędzia do pracy we własnych organizacjach.

Optymalizację wykorzystania potencjału społecznego w organizacji można osiągnąć dzięki kontroli 3 aspektów:

 • umiejętnemu wdrożeniu i rozwijaniu rozwiązań personalnych, w tym m.in. controllingu personalnego,
 • nawiązując do misji i celów organizacji,
 • w zestawieniu z aktualnym i możliwym do osiągnięcia potencjałem pracy.

Prezentowane metody i narzędzia odnoszą się do wszystkich tych 3 aspektów: celów organizacji, obecnych i planowanych rozwiązań personalnych, stanu załogi łącząc je w umiejętnie dobrane wskaźniki oraz narzędzia analityczne.

Uczestnicy uczą się oceniać fakty, łączyć przyczyny i skutki, aby lepiej oceniać  rozwiązania personalne w organizacji oraz ich wpływ na biznes.

Dla kogo:

 • Menedżerów HR – Dyrektorów, Kierowników
 • Ekspertów i Specjalistów HR zajmujących się:
  • etatyzacją i planowaniem zatrudnienia,
  • rekrutacją, selekcją i employer brandingiem,
  • szkoleniami i rozwojem zawodowym oraz ścieżkami karier,
  • ocenami okresowymi,
  • budowaniem satysfakcji i zaangażowania, motywowaniem,
  • wynagrodzeniami i benefitami,
  • administracją kadrową.
 • HR Business Partnerów i HR Generalistów,
 • Controllerów i analityków HR (o ile początkują w tym zakresie lub chcą skonfrontować swoje metody z innymi możliwościami).

Korzyści uczestników:

 • Poznanie zasad i realiów funkcjonowania controllingu personalnego,
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywności działań ZZL oraz metod jej pomiaru,
 • Poznanie metod oraz nabycie umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i prawidłowego interpretowania wskaźników controllingu strategicznego, taktycznego i operacyjnego w organizacji,
 • Zapoznanie z metodą benchmarkingu wskaźników controllingu personalnego w kluczowych obszarach personalnych,
 • konkretnych narzędzi Controllingu HR wskaźnikowego m.in. karty wskaźnikowe, dashboard HR
 • Poznanie metod oraz nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzia do badań jakościowych w poszczególnych obszarach zzl.

Szkolenie ma charakter interaktywny, podczas którego przedstawione i przećwiczone zostaną wybrane narzędzia i metodologia, uczestnicy otrzymają także listę uniwersalnych wskaźników wraz z sposobami ich liczenia oraz kart kontrolnych wraz ze sposobami oceny do praktycznego stosowania w swoich organizacjach.

Formuła Praktycy – Praktykom

Szkolenie w wersji on-line poprowadzi wieloletni praktyk analityki HR i controllingu personalnego, który dzieli się wiedzą oraz pokazuje praktyczne rozwiązania i narzędzia z rynku.

W związku z formułą praktycy-praktykom, będziesz miał okazję zadać pytania oraz wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z przedstawicielami innych firm.

W programie m.in.:

hook, ok, check Wskaźniki controllingu personalnego

hook, ok, check Metody doboru wskaźników dla firmy – strategicznych, taktycznych i operacyjnych w kluczowych obszarach HR

hook, ok, check Karty wskaźników i pulpity menedżera – przykłady

hook, ok, check Benchmarki controllingu personalnego

hook, ok, check Karty controllingu najważniejszych funkcji i procesów HR – arkusze kontrolne i karty kontrolne – przykłady

hook, ok, check Interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników

Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą. 

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu. 

Od 2012 roku łączy pracę etatową z doradztwem – pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego AIDA Consulting, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – również na etapie start-up. 

Pomagała też zorganizować obszar HR w firmach m.in. prowadziła audyty obszaru HR i obciążenia pracą w Zespołach personalnych, projekty rozwoju i doskonalenia struktur HR, wdrożenia controllingu personalnego i HR Business Partneringu oraz wielu, wielu innych.

Program:

Dzień I, 28 września

Myśl przewodnia dnia : Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych.

8:45 Przywitanie uczestników, kwestie techniczne i organizacyjne

9.00 – 10.30 Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

 • Cele i funkcje controllingu personalnego
 • Efektywność jako baza rozumienia controllingu personalnego
 • Obszary objęte controllingiem personalnym
 • Cykl zarządczy w HR z wykorzystaniem controllingu personalnego
 • Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

Przerwa 10.30 – 10.45

10.45 – 12.15 Wskaźniki controllingu personalnego

 • Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki personalne
 • 4 warstwy wskaźników personalnych : strategiczne, taktyczne, operacyjne oraz związane ze specyficznymi analizami HR
 • Karty wskaźników HR – proste i zaawansowane
 • Pulpit Menedżera (Dash Board) i prezentowanie wskaźników HR w organizacji poprzez Pulpit Menedżera

Przerwa 12.15 – 13.00

13.00 – 13.45 Wskaźniki controllingu personalnego strategiczne, ich obliczanie i interpretowanie

 • Koncepcja 6 wskaźników strategicznych w HR i ich wykorzystanie
  (w szczególności Human Capital ROI  i jego zastosowanie)
 • Warsztat – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategicznych

Przerwa 13.45 – 14.00

14.00 – 14.30 Znaczenie kontekstu w interpretacji wskaźników HR – benchmarki wskaźnikowe i analiza trendów w czasie

 • Dostępne benchmarki wskaźników HR – informacje z rynku a dane firmy
 • Własna karta wskaźnikowa, analiza trendów w czasie

Przerwa 14.30 – 14.45

14.45 – 15.45 Prowadzenie controllingu wskaźników HR w najważniejszych obszarach zzl na bazie benchmarków

 • Warsztat na bazie case study (około 20 wskaźników) – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategiczno-taktycznych, poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń w obszarze personalnym

Przerwa 15.45– 16.00

16.00 – 17.00 Prowadzenie controllingu wskaźników HR w najważniejszych obszarach zzl na bazie analizy sytuacji firmy i analizy trendów

 • Warsztat na bazie case study (około 50 wskaźników, ich zmiany w czasie) – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategiczno-taktyczno-operacyjnych oraz informacji o trendach, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń w obszarze personalnym

Suplement do zapoznania się po szkoleniu dot. 1 dnia zajęć:

Metodologia dot. kształtowania wskaźników dla firmy

 • Rzetelność i trafność wskaźników
 • Definicje wskaźników i algorytmy liczenia wskaźników, listy włączeń i wyłączeń
 • Poprawna interpretacja wskaźników

Dzień II, 29 września

Myśl przewodnia dnia : Narzędziownia w analityce HR i controllingu personalnym

8:55 Przywitanie uczestników, kwestie techniczne i organizacyjne

9.00 – 10.30 Analiza kompletności rozwiązań HR w firmie oraz rozdziału działań i odpowiedzialności

 • Kluczowe  zakresy funkcji HR w organizacji – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Wykaz obszarów HR i analiza ich zaawansowania
 • Rola HR w organizacji, rola HR BP – kluczowe informacje
 • Warsztat 2. Wykaz obszarów HR i analiza poprawności odpowiedzialności za ich realizowanie (HR Klasyczny, HR BP)

Przerwa 10.30 – 10.45

10.45– 12.15 Controlling procesów HR

 • Compliance w HR, procesy w HR i analiza procesowa w HR  – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Controlling kluczowych procesów HR na bazie arkuszy kontrolnych

Przerwa 12.15 – 13.00

13.00 – 13.45 Controlling strategicznych wskaźników wartości kapitału ludzkiego

 • Platforma wskaźników wartości kapitału ludzkiego
 • Case study. Ocena wybranych wskaźników wartości kapitału ludzkiego a inicjatywy HR skierowane na wzrost wartości kapitału ludzkiego i pomiar ich efektywności

Przerwa 13.45 – 14.00

14.00– 15.00 Controlling realizacji celów HR w odniesieniu do celów strategicznych Firmy

 • Cele strategiczne firmy a wytyczanie inicjatyw HR skierowanych na ich realizację 
 • Podstawy dot. procedury HPI – Human Performance Improvement w sytuacji braku realizacji celów strategicznych
 • Case study. Wybrane cele strategiczne firmy a inicjatywy HR skierowane na ich realizację i pomiar ich efektywności
 • Case study. Przykład tabel analitycznych do procedury HPI

Przerwa 15.00 – 15.15

15.15– 17.00 Szybki przegląd inspiracji do analiz rozwiązań HR wraz z dyskusją

(Do wyboru wspólnie przez grupę 2 lub 3 preferowane tematy).

 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + dyskusja 1. Podstawy analityki obciążenia pracą i ustalania etatyzacji. Obciążenie pracą, kształtowanie etatyzacji na bazie obciążenia pracą, ustalanie funkcji kierowniczo-nadzorczych i kształtowanie struktury organizacyjnej, , coaching w obciążeniu pracą.
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + 2. Przykładowe metody badania efektywności rekrutacji i selekcji oraz adaptacji; ocena ich efektywności i ich kosztów.
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + 3. Opis i wartościowanie stanowisk pracy, wycena stanowiska wg wartości rynkowej i raporty płacowe, kształtowanie wynagrodzeń zasadniczych, ustalenia dot. widełek płacowych, compa ratio.
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + 4. Kwalifikacje i kompetencje, profil kwalifikacyjno-kompetencyjny, oceny kwalifikacji i kompetencji, wycena luki kompetencyjnej, szkolenia efektywnego biznesowo, wyceny efektywności szkolenia i ROI z inwestycji szkoleniowej.
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + 5. Demografia w zakładzie pracy i jej znaczenie dla efektywności biznesowej, kluczowe inicjatywy HR kształtujące demografię na przykładzie.
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + 6. Fluktuacja i absencja w zakładzie pracy i jej znaczenie dla efektywności biznesowej, kluczowe inicjatywy HR kształtujące fluktuację i absencję naprzykładzie, korekty etatyzacji na bazie wskaźników fluktuacji i absencji.

Suplement do zapoznania się po szkoleniu dot. 2 dnia zajęć:

Przykłady wskaźników w przykładowych kartach wskaźnikowych m.in. w obszarach :

 • Struktura zatrudnienia
 • Employer branding, Rekrutacja, Selekcja, Zatrudnienie, Adaptacja
 • Fluktuacja kadr, Absencja, Zwolnienia, Outplacement
 • Satysfakcja, Zaangażowanie
 • Oceny okresowe – kwalifikacje, kompetencje
 • Szkolenia, Rozwój zawodowy (zintegrowany), Ścieżki karier i awansów, Kompetencje wymagane i posiadane, Koszty luk kompetencyjnych
 • Oceny okresowe – wyniki, wydajność,
 • Wynagradzanie i motywacja finansowa,
 • Motywowanie pozafinansowe

Uwaga ! Zakres szkolenia przepracowywany w 2 dniu zależy od tempa pracy grupy podczas szkolenia.

Zapisz się

Co obejmuje bilet?

Pełen dostęp do transmisji online 28-29 września 2021

Udział w sesji zadawania pytań – możliwość swobodnego zadania pytań prelegentowi w trakcie trwania prelekcji oraz po jej zakończeniu

Bezpośredni kontakt z prelegentem po zakończeniu prezentacji

Nieograniczona wymiana zdań z innymi uczestnikami wydarzenia na czacie publicznym

Pakiet materiałów dodatkowych udostępnionych przez prelegenta

Elektroniczny certyfikat udziału w wydarzeniu.

Chcesz przeszkolić swoich pracowników z innego tematu? Szukasz doświadczonej firmy, która skroi szkolenie na miarę aktualnych potrzeb Twojej firmy?

Trio Conferences od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń na zamówienie klienta.

Masz pytania?

Marcin Jędrzejewski

Business Development Manager
514 902 951

m.jedrzejewski@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie odbywają się wydarzenia organizowane online?

Wydarzenia odbywają się na PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ dostępnej pod adresem www.online.trioconferences.pl

2. Jakich programów potrzebuję, aby korzystać z platformy szkoleniowej?

Platforma szkoleniowa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej – nie wymaga instalowania specjalistycznego oprogramowania.

3. Jak otrzymam dostęp do platformy?

Wystarczy zarejestrować się dokonując zakupu wydarzenia.

4. Jak rozpoczyna się wydarzenie online?

W dniu wydarzenia należy ZALOGOWAĆ SIĘ DO PLATFORMY o określonej w harmonogramie godzinie, o której prelegenci będą wygłaszać swoje prelekcje zgodnie z agendą zadeklarowaną przez organizatora.

5. Czy można zadawać pytania prelegentem?

Po każdej prelekcji odbędzie się SESJA PYTAŃ, w trakcie której uczestnicy będą mieli możliwości zadania pytań prelegentowi.

7. Czy uczestnicy wydarzenia będą mogli rozmawiać ze sobą?

Tak. W trakcie prelekcji można będzie WYMIENIAĆ SIĘ OPINIAMI Z INNYMI UCZESTNIKAMI wydarzenia na dedykowanym czacie publicznym. Będzie możliwość rozmowy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami wydarzenia na czacie prywatnym.

8. Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu?

Tak. Wydarzenie zakończy się przesłaniem ELEKTRONICZNYCH CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA.