Szkolenie otwarte 15-16 czerwca 2021

Controlling personalny i efektywność ZZL

Formuła online

Głównym celem szkolenia jest przekonanie uczestników, że efektywność zasobów ludzkich w organizacji oraz efektywność działań zespołu personalnego jest możliwa do zmierzenia, sterowania  i rozwijania z wykorzystaniem controllingu personalnego oraz analityki HR (w tym w oparciu o ,,twarde” wskaźniki).

Podczas szkolenia odbywa się nauka, jak przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi można przedstawić w ujęciu ilościowym i jakościowym, analizować i oceniać w 3 obszarach :

 • Stan załogi – w ujęciu liczbowym i kompetencyjnym oraz szerszych cech, mających znaczenie dla efektywności pracy,
 • Zjawiska personalne pozytywne i negatywne – na które w szczególności powinien zwrócić uwagę pracodawca oraz jego zespół personalny, m.in. poziomy rotacji, absencji, produktywności, satysfakcji, zaangażowania,
 • Działania zespołu HR – które przyczyniać się powinny do odpowiedniego kształtowania stanu załogi i kreowania pozytywnych zjawisk personalnych oraz eliminacji tych negatywnych.

Podczas szkolenia uczestnicy poprzez praktyczne ćwiczenia uczą się jak ustalać silne strony i pola do poprawy, a także zwrot z inwestycji w tych 3 obszarach.

Uczestnicy najpierw zapoznają się z metodami, a potem pod okiem trenera ćwiczą ich wykorzystanie, pozyskują też cenne narzędzia do pracy we własnych organizacjach.

Optymalizację wykorzystania potencjału społecznego w organizacji można osiągnąć dzięki kontroli 3 aspektów:

 • umiejętnemu wdrożeniu i rozwijaniu rozwiązań personalnych, w tym m.in. controllingu personalnego,
 • nawiązując do misji i celów organizacji,
 • w zestawieniu z aktualnym i możliwym do osiągnięcia potencjałem pracy.

Prezentowane metody i narzędzia odnoszą się do wszystkich tych 3 aspektów: celów organizacji, obecnych i planowanych rozwiązań personalnych, stanu załogi łącząc je w umiejętnie dobrane wskaźniki oraz narzędzia analityczne.

Uczestnicy uczą się oceniać fakty, łączyć przyczyny i skutki, aby lepiej oceniać  rozwiązania personalne w organizacji oraz ich wpływ na biznes.

Dla kogo:

 • Menedżerów HR – Dyrektorów, Kierowników
 • Ekspertów i Specjalistów HR zajmujących się:
  • etatyzacją i planowaniem zatrudnienia,
  • rekrutacją, selekcją i employer brandingiem,
  • szkoleniami i rozwojem zawodowym oraz ścieżkami karier,
  • ocenami okresowymi,
  • budowaniem satysfakcji i zaangażowania, motywowaniem,
  • wynagrodzeniami i benefitami,
  • administracją kadrową.
 • HR Business Partnerów i HR Generalistów,
 • Controllerów i analityków HR (o ile początkują w tym zakresie lub chcą skonfrontować swoje metody z innymi możliwościami).

Wymagania techniczne spotkania online:

 • Stałe łącze internetowe
 • Kamera internetowa
 • Komputer lub laptop z zainstalowaną przeglądarką internetową (zalecana Google Chrome)
 • Głośniki lub słuchawki do odtwarzania dźwięku

Korzyści uczestników:

 • Poznanie zasad i realiów funkcjonowania controllingu personalnego,
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywności działań ZZL oraz metod jej pomiaru,
 • Poznanie metod oraz nabycie umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i prawidłowego interpretowania wskaźników controllingu strategicznego, taktycznego i operacyjnego w organizacji,
 • Zapoznanie z metodą benchmarkingu wskaźników controllingu personalnego w kluczowych obszarach personalnych,
 • konkretnych narzędzi Controllingu HR wskaźnikowego m.in. karty wskaźnikowe, dashboard HR
 • Poznanie metod oraz nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzia do badań jakościowych w poszczególnych obszarach zzl.

Szkolenie ma charakter interaktywny, podczas którego przedstawione i przećwiczone zostaną wybrane narzędzia i metodologia, uczestnicy otrzymają także listę uniwersalnych wskaźników wraz z sposobami ich liczenia oraz kart kontrolnych wraz ze sposobami oceny do praktycznego stosowania w swoich organizacjach.

Formuła Praktycy – Praktykom

Szkolenie w wersji on-line poprowadzi wieloletni praktyk analityki HR i controllingu personalnego, który dzieli się wiedzą oraz pokazuje praktyczne rozwiązania i narzędzia z rynku.

W związku z formułą praktycy-praktykom, będziesz miał okazję zadać pytania oraz wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z przedstawicielami innych firm.

W programie m.in.:

hook, ok, check Wskaźniki controllingu personalnego

hook, ok, check Metody doboru wskaźników dla firmy – strategicznych, taktycznych i operacyjnych w kluczowych obszarach HR

hook, ok, check Karty wskaźników i pulpity menedżera – przykłady

hook, ok, check Benchmarki controllingu personalnego

hook, ok, check Karty controllingu najważniejszych funkcji i procesów HR – arkusze kontrolne i karty kontrolne – przykłady

hook, ok, check Interpretacja oraz wykorzystanie wskaźników

Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą. 

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu. 

Od 2012 roku łączy pracę etatową z doradztwem – pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego AIDA Consulting, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – również na etapie start-up. 

Pomagała też zorganizować obszar HR w firmach m.in. prowadziła audyty obszaru HR i obciążenia pracą w Zespołach personalnych, projekty rozwoju i doskonalenia struktur HR, wdrożenia controllingu personalnego i HR Business Partneringu oraz wielu, wielu innych.

Program:

Dzień I, 15 czerwca

Myśl przewodnia dnia : Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych.

8:45 Przywitanie uczestników, kwestie techniczne i organizacyjne

9.00 – 10.30 Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

 • Cele i funkcje controllingu personalnego
 • Efektywność jako baza rozumienia controllingu personalnego
 • Obszary objęte controllingiem personalnym
 • Cykl zarządczy w HR z wykorzystaniem controllingu personalnego
 • Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

Przerwa 10.30 – 10.45

10.45 – 12.15 Wskaźniki controllingu personalnego

 • Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki personalne
 • 4 warstwy wskaźników personalnych : strategiczne, taktyczne, operacyjne oraz związane ze specyficznymi analizami HR
 • Karty wskaźników HR – proste i zaawansowane
 • Pulpit Menedżera (Dash Board) i prezentowanie wskaźników HR w organizacji poprzez Pulpit Menedżera

Przerwa 12.15 – 13.00

13.00 – 13.45 Wskaźniki controllingu personalnego strategiczne, ich obliczanie i interpretowanie

 • Koncepcja 6 wskaźników strategicznych w HR i ich wykorzystanie
  (w szczególności Human Capital ROI  i jego zastosowanie)
 • Warsztat – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategicznych

Przerwa 13.45 – 14.00

14.00 – 14.30 Znaczenie kontekstu w interpretacji wskaźników HR – benchmarki wskaźnikowe i analiza trendów w czasie

 • Dostępne benchmarki wskaźników HR – informacje z rynku a dane firmy
 • Własna karta wskaźnikowa, analiza trendów w czasie

Przerwa 14.30 – 14.45

14.45 – 15.45 Prowadzenie controllingu wskaźników HR w najważniejszych obszarach zzl na bazie benchmarków

 • Warsztat na bazie case study (około 20 wskaźników) – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategiczno-taktycznych, poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń w obszarze personalnym

Przerwa 15.45– 16.00

16.00 – 17.00 Prowadzenie controllingu wskaźników HR w najważniejszych obszarach zzl na bazie analizy sytuacji firmy i analizy trendów

 • Warsztat na bazie case study (około 50 wskaźników, ich zmiany w czasie) – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji HR w firmie na bazie rozliczenia wskaźników strategiczno-taktyczno-operacyjnych oraz informacji o trendach, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń w obszarze personalnym

Suplement do zapoznania się po szkoleniu dot. 1 dnia zajęć:

Metodologia dot. kształtowania wskaźników dla firmy

 • Rzetelność i trafność wskaźników
 • Definicje wskaźników i algorytmy liczenia wskaźników, listy włączeń i wyłączeń
 • Poprawna interpretacja wskaźników

Dzień II, 16 czerwca

Myśl przewodnia dnia : Narzędziownia w analityce HR i controllingu personalnym

8:55 Przywitanie uczestników, kwestie techniczne i organizacyjne

9.00 – 10.30 Analiza kompletności rozwiązań HR w firmie oraz rozdziału działań i odpowiedzialności

 • Kluczowe  zakresy funkcji HR w organizacji – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Wykaz obszarów HR i analiza ich zaawansowania
 • Rola HR w organizacji, rola HR BP – kluczowe informacje
 • Warsztat 2. Wykaz obszarów HR i analiza poprawności odpowiedzialności za ich realizowanie (HR Klasyczny, HR BP)

Przerwa 10.30 – 10.45

10.45– 12.15 Controlling procesów HR

 • Compliance w HR, procesy w HR i analiza procesowa w HR  – kluczowe informacje
 • Warsztat 1. Controlling kluczowych procesów HR na bazie arkuszy kontrolnych

Przerwa 12.15 – 13.00

13.00 – 13.45 Controlling strategicznych wskaźników wartości kapitału ludzkiego

 • Platforma wskaźników wartości kapitału ludzkiego
 • Case study. Ocena wybranych wskaźników wartości kapitału ludzkiego a inicjatywy HR skierowane na wzrost wartości kapitału ludzkiego i pomiar ich efektywności

Przerwa 13.45 – 14.00

14.00– 15.00 Controlling realizacji celów HR w odniesieniu do celów strategicznych Firmy

 • Cele strategiczne firmy a wytyczanie inicjatyw HR skierowanych na ich realizację 
 • Podstawy dot. procedury HPI – Human Performance Improvement w sytuacji braku realizacji celów strategicznych
 • Case study. Wybrane cele strategiczne firmy a inicjatywy HR skierowane na ich realizację i pomiar ich efektywności
 • Case study. Przykład tabel analitycznych do procedury HPI

Przerwa 15.00 – 15.15

15.15– 17.00 Szybki przegląd inspiracji do analiz rozwiązań HR wraz z dyskusją

(Do wyboru wspólnie przez grupę 2 lub 3 preferowane tematy).

 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + dyskusja 1. Podstawy analityki obciążenia pracą i ustalania etatyzacji. Obciążenie pracą, kształtowanie etatyzacji na bazie obciążenia pracą, ustalanie funkcji kierowniczo-nadzorczych i kształtowanie struktury organizacyjnej, , coaching w obciążeniu pracą.
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + 2. Przykładowe metody badania efektywności rekrutacji i selekcji oraz adaptacji; ocena ich efektywności i ich kosztów.
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + 3. Opis i wartościowanie stanowisk pracy, wycena stanowiska wg wartości rynkowej i raporty płacowe, kształtowanie wynagrodzeń zasadniczych, ustalenia dot. widełek płacowych, compa ratio.
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + 4. Kwalifikacje i kompetencje, profil kwalifikacyjno-kompetencyjny, oceny kwalifikacji i kompetencji, wycena luki kompetencyjnej, szkolenia efektywnego biznesowo, wyceny efektywności szkolenia i ROI z inwestycji szkoleniowej.
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + 5. Demografia w zakładzie pracy i jej znaczenie dla efektywności biznesowej, kluczowe inicjatywy HR kształtujące demografię na przykładzie.
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań firm + 6. Fluktuacja i absencja w zakładzie pracy i jej znaczenie dla efektywności biznesowej, kluczowe inicjatywy HR kształtujące fluktuację i absencję naprzykładzie, korekty etatyzacji na bazie wskaźników fluktuacji i absencji.

Suplement do zapoznania się po szkoleniu dot. 2 dnia zajęć:

Przykłady wskaźników w przykładowych kartach wskaźnikowych m.in. w obszarach :

 • Struktura zatrudnienia
 • Employer branding, Rekrutacja, Selekcja, Zatrudnienie, Adaptacja
 • Fluktuacja kadr, Absencja, Zwolnienia, Outplacement
 • Satysfakcja, Zaangażowanie
 • Oceny okresowe – kwalifikacje, kompetencje
 • Szkolenia, Rozwój zawodowy (zintegrowany), Ścieżki karier i awansów, Kompetencje wymagane i posiadane, Koszty luk kompetencyjnych
 • Oceny okresowe – wyniki, wydajność,
 • Wynagradzanie i motywacja finansowa,
 • Motywowanie pozafinansowe

Uwaga ! Zakres szkolenia przepracowywany w 2 dniu zależy od tempa pracy grupy podczas szkolenia.

Zapisz się

Co obejmuje bilet?

Pełen dostęp do transmisji online 15-16 czerwca 2021

Udział w sesji zadawania pytań – możliwość swobodnego zadania pytań prelegentowi w trakcie trwania prelekcji oraz po jej zakończeniu

Bezpośredni kontakt z prelegentem po zakończeniu prezentacji

Nieograniczona wymiana zdań z innymi uczestnikami wydarzenia na czacie publicznym

Pakiet materiałów dodatkowych udostępnionych przez prelegenta

Elektroniczny certyfikat udziału w wydarzeniu.

Chcesz przeszkolić swoich pracowników z innego tematu? Szukasz doświadczonej firmy, która skroi szkolenie na miarę aktualnych potrzeb Twojej firmy?

Trio Conferences od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń na zamówienie klienta.

Masz pytania?

Marcin Jędrzejewski

Business Development Manager
514 902 951

m.jedrzejewski@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia zamknięte organizujemy dla Twojej firmy lub Twojego zespołu na indywidualne zamówienie. Dokładnie dostosowujemy szkolenie do potrzeb klienta i przeprowadzamy je w dogodnym dla klienta momencie.
Można skorzystać z ogólnej oferty szkoleń zamkniętych, które oferujemy (publikujemy je na stronie Szkolenia zamknięte) lub zdecydować się na inny, dowolny temat szkolenia, które przygotujemy.
Szkolenia zamknięte mogą odbyć się stacjonarnie (w siedzibie klienta lub innej dogodnej lokalizacji) albo online (na platformie szkoleniowej Trio Conferences lub z wykorzystaniem rozwiązania technologicznego klienta).
Wydarzenia odbywają się na PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ Trio Conferences dostępnej pod adresem www.online.trioconferences.pl
Szkolenia zamknięte są wyceniane indywidualnie – zostaw nam swoje dane w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli je dla Ciebie wycenić.
Na cenę szkolenia ma wpływ kilka czynników, m.in.:
– czas trwania szkolenia,
– poziom jego zaawansowania,
– język w jakim miałoby się odbyć,
– specyfika szkolenia, tzn. czy ma obejmować informacje ogólne czy też ma bazować na konkretnych case study, ćwiczeniach dostosowanych do specyfiki pracy osób biorących udział w szkoleniu.
Platforma szkoleniowa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej – nie wymaga instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać ze strefy darmowej, w której publikujemy nagrania bezpłatnych webinariów i prelekcji.
Możesz zarejestrować się na trzy sposoby. Pierwsze – kupując dostęp do wydarzenia, drugi – zgłaszając się na wydarzenie darmowe, trzeci – rejestrując się poprzez zakładkę Zaloguj się w menu głównym (prawy, górny róg). Po zarejestrowaniu się każdy użytkownik otrzymuje dostęp do swoich kursów w zakładce Moje konto.
Tak, uczestnicy wydarzeń szkoleń zamkniętych otrzymują ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT UCZESTNICTWA po zakończeniu szkolenia.